Návštěvní řád polygonu

Návštěvní řád

S níže uvedenými bezpečnostními zásadami a pravidly jsou povinni seznámit se a bezpodmínečně je dodržovat všichni návštěvníci areálu, tak aby nedošlo k újmě na jejich zdraví či zdraví ostatních návštěvníků a poškození majetku třetích osob. Vstupem do areálu polygonu Hradec Králové se každý návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování všech ustanovení Návštěvního řádu a pokynů obslužného personálu.

Za osoby nezletilé plně zodpovídá zákonný zástupce, či doprovod - (zletilá) osoba

Návštěvní řád


Vstup do prostoru polygonu

 • Vstup do prostor polygonu je povolen pouze v provozní době 8:00 – 19:00 pořádané akce s platnou rezervací nebo v případě zájmu o rezervaci. Osobám mladším 18-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších 18-ti let. Počet osob v doprovodu není omezen.
 • Při naplnění kapacity areálu je vstup dočasně uzavřen do doby, než se kapacita uvolní.
 • Parkování je povoleno pouze na místech k tomu určených.

Pořizování audio - vizuálních záznamů

 • návštěvníci berou na vědomí, že po celou dobu je prostoro polygonu monitorován kamerami a je pořizován záznam s uložením po dobu 30 ti dnů
 • návštěvníci berou na vědomí, že provozovatel může pořizovat fotografie osob a vozidel, které se v době pořádání zážitkových jízd nachází v prostorách polygonu
 • včechny video záznamy a fotografie mohou být použity pro komerční účely provozovatele zářitkových jízd a to zejména na internetové a webové prezetace 
 • v případě použití video záznamů a fotografii provozovatel zážitkových jízd pro komerční účely nenáleží osobám a objektům zveřejněným na těchto záznamech a fotografiích žádná finanční odměna 
 • video záznamy a fotogragie pořízené návštěvníky a dalšími osobami nesmí byt použity pro jiné než soukromé účely
 • návštěvníci a ostatní osoby nejsou oprávněni bez písemného souhlasu provozovatele (pořadatele) zveřejňovat fotografie a video záznamy obsahující SPZ vozidel, tváře instruktorů a personálu konkrétní akce, záznamy z nehod a zranění osob. Pokud takto učiní, může požadovat pronajímatel (pořadatel) pokutu 50.000 Kč / 2000 Eur za každé takové zjištěné porušení.


Vyloučení z prostor polygonu

 • Do areálu polygonu mají zakázán vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků.
 • Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
 • Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Z areálu polygonu bude bez nároků na vrácení případné částky za poukazy vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu nebo opakovaně neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová nepřípustným způsobem. Neopustí-li v takovém případě návštěvník areál polygonu na vyzvání, bude odpovědným pracovníkem vyveden. V případě nutnosti za asistence policie.


Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Návštěvníci prostor polygonu se mohou pohybovat pouze ve vymezených prostorách pro veřejnost.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek.
 • Do prostor polygonu se nesmějí přinášet předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a jsou povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou nebo nedbalostí způsobeny na zařízení polygonu, vozidlech nebo majetku ostatních návštěvníků.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout všech pokynů pracovníků areálu


V areálu polygonu je zakázáno:

 

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 • Vstupovat do prostor, kde je vstup pro veřejnost zakázán.
 • Vstupovat na dráhu mimo vyznačený prostor bez souhlasu provozovatele (pořadatele)
 • Kouřit mimo vyznačená místo. Povoleno je kouřit pouze na vyznačených travnatých plochách a popelníkem.
 • Vstupovat do areálu se zvířaty bez souhlasu provozovatele (pořadatele)


Závěrečná ustanovení

 

 • Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit případné zapůjčené vybavení.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout všech pokynů pracovníků areálu.
 • Provozovatel má právo podle vzniklé situace tento Návštěvní řád doplnit nebo upřesnit.
 • Porušení povinností a zákazů stanovených tímto provozním řádem bude řešeno s provozovatelem (pořadatelem)


 

 

Partneři

         

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024