Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU (KRÁTKODOBÉHO UŽÍVÁNÍ) VOZIDLA

Společnosti Stretch, s.r.o. se sídlem Galvániho 13, 811 01 Bratislava, IČ: 46200762, pobočka: Strakonická 72, 155 00 Praha 5

Provozovatel internetové stránky www.racing-motors.cz

(dále jen „Společnost“)

(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo i „VOP“ )

 

1. Prohlášení nájemce

1.1. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, starší 18i let a je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B NEBO má jako spolujezdec souhlas zákonného zástupce.

1.2. Nájemce prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků, nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.

1.3. Nájemce prohlašuje a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se řádně v součinnosti s pronajímatelem seznámil s technickou obsluhou vozu. Nájemce dále prohlašuje, že mu není známa ke dni podpisu této smlouvy žádná jiná překážka, která by mu zabraňovala nebo znemožňovala podpis této smlouvy a realizaci předmětu této smlouvy.

2. Převzetí a vrácení vozidla

2.1. Veškerá případná zjevná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) vozidla, příp. jiné připomínky, musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí byt zaznamenány ve smlouvě.

2.2. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno ve smlouvě, odpovídá nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození vozidla.

2.3. Vrácením vozidla se rozumí jeho fyzické předání pronajímateli na adrese, kde vozidlo převzal. Společně s vozidlem je nájemce povinen vrátit veškeré příslušenství a součásti včetně dokladů od vozidla.

2.4. Nájemce bere na vědomí, že v případě úmyslného svémocného prodlení nájemce s vrácením vozidla je pronajímatel oprávněn mu vozidlo odebrat a účtovat náklady vynaložené v souvislosti s odebráním vozidla, minimálně paušální částku 20.000,- Kč.

3. Průběh jízdy a dohled instruktora

3.1. Nájemce bere na vědomí, že vozidlo může být řízeno pouze jím (nájemcem) nebo instruktorem. Společně s nájemcem se projížďky mohou zúčastnit nejvýše 2 další osoby (dle kapacity vozu).

3.2. Nájemce bere na vědomí, že před zahájením projížďky je povinen podrobit se kontrole, zda u sebe on (nebo spolujezdec) nemá zbraň a zda není pod vlivem alkoholu. Kontrola bude provedena dechovým alkohol-testerem.

3.3. Pronajímatel/instruktor jsou dále oprávněni vyžadovat předložení občanského průkazu osob, které se budou účastnit jako spolujezdci. 3.4. Pronajímatel/instruktor mají právo odepřít projížďku osobám, které u sebe mají zbraň, a osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pronajímatel (instruktor) jsou dále oprávněni odepřít účast na projížďce spolujezdcům mladším 18i let, pokud nájemce nedoloží písemný souhlas jejich zákonného zástupce.

3.5. V průběhu jízdy je nájemce povinen dbát pokynů instruktora. V případě, že nájemce opakovaně neuposlechne pokynů odpovědného instruktora, má instruktor právo jízdu ukončit, a to bez nároku na vrácení zaplaceného ceny projížďky (ani v poměrné výši).

3.6. Nájemce se smí s vozidlem pohybovat pouze po území České a Slovenské republiky a do vzdálenosti nejvýše 100 km od místa vyjetí. Nájemce je oprávněn se s vozidlem pohybovat pouze: - na pozemních komunikacích, nebo – polygon Hradec Králové 3.7. Nájemce bere na vědomí, že pronajaté vozidlo je zabezpečeno satelitním vyhledávacím systémem a je po celou dobu pronájmu sledován jeho pohyb. Nájemce bere na vědomí, že při porušení podmínek této smlouvy může být činnost vozidla omezena z příkazu pronajímatele prostřednictvím satelitního systému sledování vozidla.

4. Další podmínky užívání vozidla

4.1. Nájemce je povinen při řízení vozidla dodržovat všechny dopravní, jakož i jiné právní předpisy, zejména zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

4.2. Nájemce zejména nesmí přenechat řízení vozidla jiné osobě, používat vozidlo mimo pozemní komunikace (s povolenou výjimkou plochy polygon Hradec Králové), zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, neúměrně jej zatěžovat.

4.3. Pronajímatel má při porušení některé z povinností uvedených v čl. 4.1 nebo 4.2 nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. Odpovědnost za škodu

5.1. Nájemce, který vozidlo zároveň řídí, odpovídá za veškerou škodu na

vozidle (nebo způsobenou vozidlem) od okamžiku převzetí vozidla do jeho řádného vrácení pronajímateli.

5.2. Nájemce bere na vědomí, že předmětem nájmu je luxusní sportovní vozidlo velké hodnoty (pořizovací cena až: 6.550.000,- Kč), a zavazuje se jej užívat s ohledem na tuto skutečnost.

5.3. Každou škodní událost (tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části) je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli. Dále je povinen zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Přitom postupuje v souladu s pokyny instruktora. Nájemce bere na vědomí, že při nešpinění této povinnosti může být případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

5.4. Nájemce se zavazuje uhradit pokuty za přestupky i jiné sankce vzniklé v souvislosti s provozem vozidla v době pronájmu, jakož i veškerou další škodu způsobenou vozidlem po dobu projížďky.

5.5. Vznikne-li pronajímateli jako provozovateli vozidla povinnost uhradit třetím osobám peněžní částku z důvodu jednání nájemce (náhrada škody, náhrada jiné - i nemajetkové - újmy, atd.), je nájemce povinen ji zaplatit za pronajímatele (případně uhradit pronajímateli, byla-li již pronajímatelem zaplacena).

6. Pojištění

6.1. Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je (a po dobu trvání nájmu uvedenou v této smlouvě bude) pojištěno v níže uvedeném rozsahu pro provoz na běžné komunikaci (nevztahuje se na polygon Hradec Králové):

- havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel) na území ČR a Evropy

– zákonné pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel

6.2. Nájemce odpovídá za veškeré případné škody na vozidle, které nebudou uhrazeny pojišťovnou. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovny.

6.3. Nájemce bere na vědomí, že v případě dopravní nehody nebo jiné škodní události je nájemce vždy povinen uhradit pronajímateli spoluúčast na pojistném plnění (10 %, minimálně 50.000 Kč).

6.4. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli, pojišťovně i dalším dotčeným orgánům veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

6.5. Nájemce bere na vědomí, že výše uvedené havarijní pojištění se spoluúčastí 10% se nevztahuje na jízdy na polygonu v Hradci Králové a letištní ploše. Na polygonu a letištní ploše je spoluúčast na škodě stanovena ve výši 100%.

6.6. Nájemce se může proti případné škodě připojistit u pronajímatele zápisem do smlouvy.

6.7. Pokud se nájemce u pronajímatele připojistí a to zaznačením ve smlouvě na přední straně tohoto dokumentu v poli „připojištění“ a úhradou poplatku za připojištění, tak v případě dopravní nehody nebo jiné škodní události nevzniká nájemci povinnost uhradit pronajímateli spoluúčast na pojistném plnění, tedy pronajímatel nebude po nájemci požadovat úhradu spoluúčasti na pojistném plnění ve výši 10% nebo 100% z vyčíslené částky za způsobenou škodu. Maximální krytí se vztahuje na vzniklou škodu do výše 1.000.000,- Kč. Způsobená škoda nad 1.000.000,- Kč je k tíži nájemce. Zproštění od neplacení spoluúčasti a připojištění se nevztahuje na poškození disků a kol vozidla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7.2. Zaplacením jakýchkoliv majetkových sankcí dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

7.3. Svým podpisem nájemce stvrzuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pronajímatelem za účelem jejich evidence a poskytování služeb, a to na dobu trvání 10 let od uzavření nájemní smlouvy. Současně nájemce vyslovuje souhlas se zasíláním obchodní korespondence a obchodních sdělení.

7.4. Nájemce bere na vědomí, že v průběhu projížďky bude pořizován audiovizuální záznam. Pronajímatel je oprávněn tento audiovizuální záznam uchovávat po dobu tří let.

7.5. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

7.6. Nájemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si tyto podmínky přečetl a s jejich zněním souhlasí.

 

 

Doplnění podmínek při zakoupení voucheru u třetích stran (např. slevové portály, eshopy ) ZDE

http://racing-motors.cz/nahled/katalog/zprostredkovany-prodej 

 

 

Partneři

      

 

    

 

 

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2018